Privacy statement

Privacy statement

De Tagrijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Tagrijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

De Tagrijn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy statement of in algemenere zin vragen hierover heeft, kunt u met ons contact opnemen.

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt voor administratieve doeleinden met als grondslag het vastlegging ordergegevens, betaal- en verzendinformatie orders en contactmogelijkheden voor de aan De Tagrijn verstrekte order(s) voor levering goederen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij u om de volgende gegevens

 Geslacht
 t.b.v. de verzendinformatie voor de order(s)
 Achternaam
 t.b.v. de verzendinformatie voor de order(s)
 Adresgegevens
 t.b.v. de verzendinformatie voor de order(s)
 E  -mailadres        
 t.b.v. correspondentie verzendatum en Track&Trace
 Telefoonnummer        
 t.b.v. persoonlijk contact over order(s)
       
Uw persoonsgegevens worden door De Tagrijn  uitsluitend opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de leveringsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.