Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Geldigheid van onze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door De Tagrijn, gevestigd te Willemstad, hierna te noemen De Tagrijn.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van De Tagrijn zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van De Tagrijn zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
2-1 J. De Tagrijn aanvaardt slechts de toepasselijk van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Tagrijn onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Tagrijn aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van De Tagrijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders vermeldt. De prijzen in de webwinkel zijn allen inclusief 19% omzetbelasting, exclusief verzend- en verpakkingskosten.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door De Tagrijn zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden De Tagrijn niet.

Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De Tagrijn binden de laatste niet, voorzover ze door De Tagrijn niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor De Tagrijn door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met De Tagrijn aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Tagrijn zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie De Tagrijn zich zal wenden tot buro AFI te Leeuwarden.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren etc., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. door De Tagrijn bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden De Tagrijn niet.
6-3 Bij orders beneden kan De Tagrijn een bedrag aan orderkosten aan de opdracht in rekening brengen.
6-4 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-5 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algemene verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van De Tagrijn.

Artikel 9 Aanbetaling
De Tagrijn is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van De Tagrijn de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door De Tagrijn aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- en expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen
11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachtingen dat er geen beletselen voor De Tagrijn zijn de goederen te leveren.
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door De Tagrijn te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Tagrijn ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door De Tagrijn buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door De Tagrijn reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan De Tagrijn als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Tagrijn als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Tagrijn te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De Tagrijn zicht alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reklame
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebleken en bij aanwezigheid daarvan, De Tagrijn terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering De Tagrijn wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
15-2 De Tagrijn dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reklame naar het oordeel van De Tagrijn c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billeke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de geleverde goederen gratis te vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. De Tagrijn is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie
16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend De Tagrijn aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De Tagrijn zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien De Tagrijn na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16-2 Voor alle goederen en materialen die De Tagrijn niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde goederen materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht
Wanneer De Tagrijn goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18-1 De Tagrijn is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden en nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
18-2 De Tagrijn is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materiaal, slamede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van De Tagrijn of van hen, die door De Tagrijn te werk zijn gesteld.
18-3 De Tagrijn zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Tagrijn of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De Tagrijn, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Tagrijn, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Tagrijn overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 De Tagrijn is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud
20-1 Zolang De Tagrijn geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Tagrijn.
20-2 De Tagrijn heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Tagrijn ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft De Tagrijn eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die De Tagrijn op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling
22-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 De kredietbeperking, zoals berekend op de factuur, mag uitsluitend bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum in rekening worden gebracht.
22-3 De Tagrijn is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-4 De Tagrijn is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
22-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerdert met de rente, met een minimum van € 34,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat De Tagrijn zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
Op alle door De Tagrijn gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van De Tagrijn, indien deze dit wenst, aanhangig gemaakt worden voorzover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.